Select Page

Tìm hiểu về Ấn Pháp

Tìm hiểu về Ấn Pháp

Người muốn học pháp thuật Đạo Giáo cần có sự hiểu biết rõ ràng về Ấn Pháp, trong tất cả các pháp thuộc Đạo Giáo, Ấn là một trong ba thứ cơ bản của Pháp Thuật Đạo Giáo: Ấn, Thủ Quyết và Chú Ngữ. Người học pháp Đạo Giáo bắt buộc phải có Ấn nếu không có Ấn thì khó mà phát huy hết được oai lực của Pháp đó.

Ấn Pháp là gì ?

Ấn pháp là một trong những pháp khí tối quan trọng của Đạo Giáo Trung Hoa, nó đại diện cho quyền năng của các vị tổ sư cao đạo của Đạo Giáo và cũng là một sắc lệnh trong các nghi lễ của Đạo Giáo, Ấn là danh hiệu của Tam Thanh chư thánh, chư thần trong tín ngưỡng đạo giáo, Ấn lấy cốt lõi của Hồn Thần Tư Phủ và cốt lõi quan trọng của Đạo Đức Kinh mà tạo thành, các loại Ấn Chương tượng trưng cho uy quyền và quyền lực của chư Tiên, chư Thánh trong tiên giới, địa giới, giống như thời xưa có các công ấn, ấn chương của các quan lại, vua chúa thời phong kiến, Ấn thường được làm bằng Vàng, Ngọc, Đá, Gỗ, và được sử dụng trong các văn kiện, sớ tấu, điệp thức và bùa để triệu thần linh, làm tăng oai lực của bùa, thông quái đạt linh, trị bệnh, trừ tà, bảo vệ sức khỏe, giúp trường sinh,…

Thường thì tất cả các loại Ấn Chương này trong sách Đạo Giáo có hẳn một hệ thống gọi là “Pháp Ấn”, Hệ thống Pháp Ấn này được ghi chép và phân chia hết sức rõ ràng (Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn trang 36-42) Sách Kim Tỏa Lưu Chu Dẫn quyển 2 có ghi chép và phân cấp các Ấn như sau: Có 6 loại Pháp Ấn được chia thành 3 đẳng cấp, Thiên Tiên Đạo Sĩ được 24 Ấn, Thần Tiên Đạo Sĩ được 15 Ấn, Khảo Chiêu Đạo Sĩ được 12 Ấn.

Sách Thái Thượng Lão Quân Cáo Thiên Đế Quân Nhật cũng ghi chép: Ấn được phân cho 3 đẳng cấp, Thiên Tiên Đạo Sĩ dùng Thượng Thanh Ngọc Hoàng chi Ấn kế đến Nguyên Thủy Chi Ấn là người thường dùng để hành đạo. Thần Tiên Đạo Sĩ dùng Thái Thượng Ngọc Kinh Chi Ấn kế đến là Phi Thiên Cửu Dã Chi Ấn là người thường dùng hành đạo. Các Đạo Sĩ khác thì dùng Thái Thượng Lão Quân Chi Ấn. Vào thời nhà Đường xuất hiện một loạt Pháp Ấn đồng thời cũng xuất hiện các quy định về sử dụng Pháp Ấn một cách hết sức nghiêm ngặt, các Pháp Ấn này được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ Tôn Giáo, chính trong bản sách này cũng có ghi rõ là “Khi sử dụng Ấn để hành pháp cấm tuyệt đối không được dùng ấn đó vào trong văn thư và truyền ra những bản Ấn Phục Bản (Ấn Giả), không sử dụng chung các Ấn đó với hệ thống Ấn quan lại”.

Quy định của Đạo Giáo về Ấn rất nghiêm ngặt và kĩ càng vậy mà ngày nay nhiều người cho là mình tu học theo Đạo Giáo mà lại vi phạm các quy định đó dùng Pháp Ấn để đóng vào sách vở văn thư bừa bãi.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Recent Tweets

Subscribe

Mỗi tháng chỉ 4 bài viết mới nhưng chất lượng. An toàn và không Spam.

logo biotope