Select Page

Tương tế Phật học hội

Bởi vì Đạo Phật trong xứ Việt Nam ta, gần trăm năm trở lại đây, càng ngày càng suy kém, cũng bởi tại Tăng đồ không hiệp nhứt, cùng xã hội chẳng chịu hoan nghinh. Vì vậy cho nên phải suy đồi đến thế. Nay chúng tôi thấy vậy đau lòng, mới hiệp sức cùng nhau xin phép mà lập hội, để chung lo bảo tồn nền chánh giáo.

Category: Tag: