kinh tế học vi mô microeconomic là gì

Kinh tế học vi mô là gì? khác vĩ mô ra sau?

by Pao Pevil
81 views

Bài viết này tôi sẽ nói khái niệm cơ bản về Kinh tế vi mô để bạn có các thuật ngữ mà nghiên cứu sâu hơn, hoặc theo dõi chuyên mục E – Business của tôi để tiếp tục đọc thêm các bài về kinh tế.

Kinh tế học vi mô là gì?

Kinh tế học vi mô (microeconomic) nghiên cứu những hành vi của các chủ thể kinh tế, như doanh nghiệp, hộ gia đình…trên một thị trường cụ thể.

Mục tiêu nghiên cứu kinh tế học vi mô

Phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo.

Phạm vi nghiên cứu

Các lý luận cơ bản cho kinh tế học như cung, cầu, giá cả, thị trường; Các lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng; Lý thuyết về hành vi của người sản xuất; Cấu trúc thị trường; Thị trường các yếu tố sản xuất: Lao động – Vốn – Tài nguyên; Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường; Các lý luận về trao đổi, phúc lợi kinh tế; Các lý luận về thất bại thị trường;….

Phương pháp nghiên cứu

  • Phương pháp mô hình hoá.
  • Phương pháp so sánh tĩnh.
  • Phương pháp phân tích cận biên;….

Ví dụ:

Kinh tế vi mô nghiên cứu sự lựa chọn của người tiêu dùng: Với ngân sách hạn chế, người tiêu dùng lựa chọn hàng hoá và dịch vụ như thế nào để tối đa hoá độ thoả dụng; Hộ gia đình mua bao nhiêu hàng hoá, cung cấp bao nhiêu giờ lao động; Hoặc nghiên cứu hành vi của doanh nghiệp, tập trung xem xét quyết định của doanh nghiệp trong việc lựa chọn yếu tố đầu vào, sản lượng để tối đa hoá lợi nhuận; doanh nghiệp thuê bao nhiêu lao động và bán bao nhiêu hàng hoá; Hoặc nghiên cứu các thị trường cụ thể: thị trường lao động, đất đai, vốn; nghiên cứu các mô hình thị trường: cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo, độc quyền,…

Những điểm khác nhau chính giữa kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

  • Kinh tế học vi mô nghiên cứu phân đoạn thị trường cụ thể của nền kinh tế, trong khi kinh tế học vĩ mô nghiên cứu toàn bộ nền kinh tế bao gồm một số phân khúc thị trường.
  • Kinh tế vi mô nhấn mạnh vào từng đơn vị kinh tế. Trái với điều này, trọng tâm của kinh tế vĩ mô là các biến số kinh tế tổng hợp.
  • Trong khi kinh tế vi mô được áp dụng cho các vấn đề về hoạt động hoặc nội bộ. Các vấn đề về môi trường và bên ngoài là mối quan tâm của kinh tế vĩ mô.
  • Kinh tế học vi mô đề cập đến một sản phẩm cá nhân, công ty, hộ gia đình, ngành công nghiệp, tiền lương, giá cả… Trong khi kinh tế học vĩ mô đề cập đến các tập đoàn như thu nhập quốc gia, sản lượng quốc gia, mức giá,…
  • Kinh tế vi mô bao gồm các vấn đề như mức giá của một mặt hàng cụ thể sẽ ảnh hưởng đến số lượng cầu và số lượng được cung cấp và ngược lại trong khi kinh tế học vĩ mô bao gồm các vấn đề chính của nền kinh tế như thất nghiệp, chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, đói nghèo, thương mại quốc tế v.v.
  • Kinh tế vi mô xác định giá của một mặt hàng cụ thể cùng với giá của hàng hóa bổ sung và hàng thay thế. Trong khi kinh tế vĩ mô là hữu ích trong việc duy trì mức giá chung.
  • Trong khi phân tích bất kỳ nền kinh tế nào, kinh tế vi mô có cách tiếp cận từ dưới lên, trong khi đó, kinh tế vĩ mô lại đưa ra cách tiếp cận từ trên xuống.

You may also like

Leave a Reply