Pao Pevil

Điều Kiện và Điều Khoản

Đây là các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Website này. Truy cập và sử dụng Website tức là bạn đã đồng ý với các quy định này.

Cảm ơn bạn đã sử dụng. Xin vui lòng đọc các Điều khoản một cách cẩn thận, và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không đồng ý với các quy định này, bạn vui lòng ngưng sử dụng website.

Điều khoản liên quan đến các website trong Hệ thống

Tất cả các Website trong hệ thống Pao Pevil, bao gồm: Pao Pevil, Biotope, PhotoX, Media, Bookcase, Archiving đều được thành lập và phát triển nội dung bởi Pao Pevil. Do đó khi bạn sử dụng bất cứ Website nào trong hệ thống bạn đều phải chấp nhận và đồng thuận các điều kiện, điều khoản của Pao Pevil.

Giới hạn cho việc sử dụng Website và các tài liệu trên website

Sử dụng thương hiệu

Các hành vi bị nghiêm cấm

Người truy cập website này không được thực hiện những hành vi dưới đây khi sử dụng website:

Các đường liên kết đến các website khác

Nội dung bạo lực, nội dung ẩn, nội dung hạn chế người xem

Từ chối bảo đảm

NGOẠI TRỪ PHẠM VI BỊ CẤM THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI SẼ:

Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp

Thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng

Điều khoản và điều kiện sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện cũng như các quy định khác, bất cứ lúc nào và theo ý mình. Chúng tôi sẽ có thông báo trên website khi có sự thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi tức là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.

Exit mobile version