Select Page

Các loại Ấn pháp

Các loại Ấn pháp

Pháp Ấn không những đại diện cho quyền uy của chư Thần Thánh mà còn là tín vật để truyền thụ của các môn phái Đạo Giáo giống như Khăn Ấn của Nam Tông vậy, các Pháp Ấn còn lưu truyền đến ngày nay gồm có khoảng 500 đến 600 loại Ấn, các Ấn Pháp thường được chia làm 4 loại như sau:

Loại 1: Lấy danh hiệu Thần Tôn của Đạo Giáo để làm Ấn Văn như: Cửu Lão Tiên Đô Ấn, Lôi Hỏa Đại Tướng Ấn, Tam Thiên Nội Húy Ấn, Thiên Bồng Ấn, Lục Đinh Ngọc Nữ Ấn, Hoàng Thần Ấn, Đô Thiên Đại Pháp Chủ Ấn, Cửu Lão Đế Quân Ấn, Na Da Thiên Nữ Ấn, Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn, Tam Hoàng Ấn, Đế Quân Ấn, Thái Vi Đế Quân Ấn, Thiên Đế Thần Ấn, Bắc Cực Đại Tướng Quân Ấn, Thái Huyền Thiên Đế Ấn, Chân Vũ Ấn, Đạo Quân Ngọc Ấn, Thiên Bảo Quân Ấn.

Các loại Ấn pháp chuẩn bị làm.

Loại 2: lấy danh của các vị thần, đạo chức để làm Ấn như: Hoàng Lục Viện Ấn, Ngũ Lôi Sử Viện Ấn, Lôi Đình Đô Ty Ấn, Nguyên Ứng Thái Hoàng Phủ Ấn, Nguyên Cảnh Đan Thiên Phủ Ấn, Nguyên Hòa Thiên Giáo Phủ Ấn, Nguyên Chiếu Linh Hư Phủ Ấn, Đề Cử Thành Hoàng Ti Ấn, Linh Bảo Đại Pháp Ti Ấn, Luyện Độ Ti Ấn, Thái Huyền Đô Tỉnh Ấn, Bắc Cực Khu Tà Viện Ấn, Thượng Thanh Thiên Xu Viện Ấn, Dương Bình Trì Đô Công Ấn.

Loại 3: Lấy kinh văn để khắc ấn như: Bát Uy Văn Ấn, Xích Thư Ngọc Tự Ấn, Hỗn Hợp Bách Thần Ấn, Hỗn Đồng Xích Văn Ấn, Linh Thư Trung Thiên Ấn, Nguyên Thủy Phù Mệnh Ấn, Ngũ Đế Đại Ma Ấn.

Loại 4: Lấy hình phù lục và chú ngữ để khắc Ấn như: Ngọc Thanh Thông Chương Ấn, Hoàng Thần Ấn, Việt Chương Ấn, Đại Khôi Tổng Giám Ấn, Bắc Đế Phong Đô Triệu Quỷ Thần Ấn, Bắc Cực Giám Sát Thần Ấn, Thiên Tín Ấn, Địa Tín Ấn, Nhân Tín Ấn, Tín Ấn, Hồ Tín Ấn, Vân Tín Ấn, Phong Tín Ấn, Kim Tín Ấn, Mộc Tín Ấn, Thủy Tín Ấn, Hỏa Tín Ấn, Thổ Tín Ấn.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Recent Tweets

Subscribe

Mỗi tháng chỉ 4 bài viết mới nhưng chất lượng. An toàn và không Spam.

logo biotope