Ăn Tết – 1929

by Pao Pevil
25 views

Đồng bào ta, mỗi năm lo ăn Tết mà ít ai xét việc ăn tết ấy là di gì, phải đáng nên làm hay là không, nếu xét cho chí lý rồi, thì việc ăn tết, chẳng chi rằng lạ! Tục đã bày hễ đúng 12 tháng, thì gọi là 1 năm; mà đến ngày 30 tháng chạp, thì ngày ấy là cuối năm nầy, hầu sang năm khác (tục gọi năm mới).

Phân ra như vậy, cho biết việc nào, làm ra đặng mấy năm; người nào, đặng mấy tuổi, bấy nhiêu đó vậy thôi, chớ chẳng chi khác nữa. Mà tục lệ ăn tết nầy, là của người Tàu bày ra, mình bắt chước làm theo, chớ chẳng phải cái tết của ta, hay là tết ấy là ngày kỷ niệm chi của ta đâu.

Đồng bang ta, nên kĩ xét phải biết rằng, cái tết là vậy đó, chớ chẳng có ý nghĩa chi hay, việc gì khác nữa ráo thảy.

Ấy là: Phân ranh hạn, cho biết năm, biết tuổi đó thôi, không có chi rằng quý, mà phải trọng, phải lo, cho tốn tiền, lại thêm nhọc trí nữa.

Dòm thấy nhiều người, bộ ham ăn tết quá! Hễ tới tết thì lo mua nào là: Tượng liễn, cam hồng giấy áo, giấy quần, mua nhang, mua pháo, sắm quần, may áo, lộn xộn lăng xăng, kể đả không xiết! (Ấy là: Gởi tiền cho khách trú đem về bên Trung huê đa!)

Chẳng hay: Ngày thường đây, không mặc áo quần, không ăn uống hay sao; để dến ngày tết, chạy sắp, chạy ngủa, mà mua sắm dữ vậy? Giàu, thì cứ việc mua xối xã, còn nghèo, thì lo vay hỏi, tiền tháng, tiền ngày, mà sắm, mà mùa, cha chã! Tệ quá đi thôi!!

Lại bày đặt cữ kiêng, kia nọ lăng xăng, cho mất ngày giờ làm ăn nữa; sợ động Đất, không cho giã gạo, đốn cây,… Vậy chớ đốt pháo đại, pháo tre, cây nào, cây nấy, bằng bấp tay bấp chơn, tiếng nổ: RẦM!…….. RẦM……. ĐÙNG!…….. ĐÙNG!……… Vang rân há không động đất hay sao?? (Thiệt là nói lếu quá)!

Còn lắm đều tồi tệ, về việc ăn tết, nếu kể ra hết, thì choán giấy rất nhiều, vậy xin tóm tắt bấy nhiêu, cúi xin đồng bang kĩ nghĩ, thì dư thấy dư hiểu liền, chẳng chi rằng khó xét.

Đồng bào, nên xét rành, nghĩ tột mà giảm lần cái việc ăn tết đi nếu biết ngày tết ấy là ngày ranh hạn, cho một năm, thì chẳng lạ chi hết thảy, chẳng có chi là đáng vui, đáng mừng! Đáng vác tiền xài phí, cho uổng của, tốn công, càng thêm nhọc trí! Đáng giảm thay cái việc ăn tết!!

PDF | 20 P | 8.5 M

You may also like

Leave a Reply